• شماره تماس: ۰۲۶۳۳۲۰۸۳۰۴
  • ایمیل: info@rayapark.com
  • English
icon_commercial-1

این نوع از خرید و سرمایه گذاری در مورد پروژه های در دست احداث می باشد که بخشی از مبلغ کل ثمن معامله ابتدا در زمان عقد قرارداد اخذ می شود و 50% از ثمن معامله در زمان تحویل واحد به خریدار و 50% از ثمن معامله در زمان انتقال سند قطعی به خریدار و مابقی مبلغ طی مدت زمان ساخت دریافت می شود و مشتری گام به گام در زمان ساخت از رشد و ارزش افزوده خرید خود منتفع خواهد شد.