• شماره تماس: ۰۲۶۳۳۲۰۸۳۰۴
  • ایمیل: info@rayapark.com
  • English
icon_selling-2

این مدل مربوط به مواردی است که خریدار، سرمایه ای کمتر نسبت به مبلغ یک واحد مسکونی از پروژه را دارد. در این شرایط میتواند متراژی متناسب با  نقدینگی خود،  خریداری کرده و با مجموعه رایاپارک بصورت مشارکت اقدام نماید.