• شماره تماس: ۰۲۶۳۳۲۰۸۳۰۴
  • ایمیل: info@rayapark.com
  • English
  1. طرح موضوع و ارائه ایده ها
  2. بحث و چالش در ارتباط با موضوع جلسه
  3. جمع بندی جلسه در قالب طرح مربوط به آن
  4. انتخاب مشاور جهت طرح
  5. نیاز سنجی و طرح توجیهی من جمله اقتصاد، محیط زیست و …